Pierścień z Tumu

Głównym punktem wystawy jest srebrny pierścień z przełomu XI i XII wieku, odkryty w Tumie pod Łęczycą. Umieszczono na nim inskrypcję o uniwersalnym i wciąż aktualnym przekazie „Obyś żył szczęśliwy, ile czasu żyje feniks”. Jest to zabytek archeologiczny, przybliżymy więc okoliczności i miejsce jego odkrycia.

Design Brussels September to okazja, aby pokazać, że Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, z Działami: Archeologicznym, Etnograficznym, Numizmatycznym i Widowisk Lalkowych doskonale wpisuje się w problematykę dotyczącą sztuki, rękodzieła. Poprzez prezentację wybranych zabytków chcemy pokazać nie tylko specyfikę poszczególnych Działów w Muzeum, ale też ich różnorodność, bogactwo wzorów, ornamentów, kształtów. Czym, jak nie dziełem sztuki jest figurka z ciosu mamuta, czy naczynie z miejscowości Biała z III wieku n.e. ozdobione symbolami solarnymi w postaci… swastyk?! Przykładem sztuki użytkowej niewątpliwie są zapinki z brązu spinające szaty, czy projekt banknotu, który wykonał nie kto inny jak Józef Mehoffer. O wielkim poczuciu estetyki, potrzebie piękna świadczy zarówno malowidło kropkowe z Australii, jak i opoczyński strój kobiecy z haftami, koronkami, prawdziwymi koralami. O ile wymienione zabytki są w większości anonimowe, lalki teatralne są przykładem dzieł wykonanych przez konkretnych artystów.

Zbiory Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi to nie tylko zabytki. Każdy z nich jest dowodem na to, że pojęcie sztuki użytkowej, dekorowanie wnętrz, nie powstało współcześnie. Czy to nacięcia na rogu wykonane w pradziejach, czy misternie utkana koronka na początku XX wieku są przykładami wielkiego poczucia estetyki i potrzeby otaczania się pięknymi przedmiotami.

 

Ring from Tum

The main point of the exhibition is a silver ring from the turn of the 11th and 12th century, discovered in Tum near Łęczyca. It bears an inscription with a universal and still up-to-date message: „May you live happily as long as the phoenix lives”. This is an archaeological monument, so we will present the circumstances and place of its discovery.

Design Brussels September is an opportunity to show that the Archaeological and Ethnographic Museum in Łódź, with its Departments: Archaeology, Ethnography, Numismatics and Puppet Shows departments are perfectly in line with the issues concerning arts and crafts. Through the presentation of selected artefacts, we want to show not only the specificity of the individual Departments of the Museum, but also their diversity, richness of designs, ornaments and shapes. What if not a work of art is a figurine made of a blow of a mammoth, or a vessel from Biała from the 3rd century A.D. decorated with solar symbols in the form of… swastikas! An example of applied art are undoubtedly the bronze clasps that fasten robes or the banknote design by none other than Józef Mehoffer. The great sense of aesthetics and the need for beauty is evidenced by the dot painting from Australia and the women’s costume from Opočín with embroidery, lace and real beads. While the mentioned relics are mostly anonymous, the theatrical puppets are examples of works made by specific artists.

The collection of the Archaeological and Ethnographic Museum in Łódź is not only relics. Each of them proves that the concept of applied art, of interior decoration, did not originate in modern times. Whether it is the notches on a horn made in prehistory or intricately woven lace at the beginning of the 20th century, they are examples of a great sense of aesthetics and the need to surround oneself with beautiful objects.